Siirry sisältöön

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä

Rekisteriseloste

Rolex-osio

Navigoidessanne verkkosivustomme Rolex osiota saatatte olla yhteydessä upotettuun verkkosivustoon www.rolex.com.

Tällöin käyttöehdottietosuojailmoitukset ja evästetiedot ovat sovellettavissa www.rolex.com sivuston mukaisesti.

Rolex Section

While navigating on the Rolex section of our website, you may interact with an embedded website from www.rolex.com. In such case, Terms of UsePrivacy Notice and Cookies Policy of www.rolex.com are solely applicable.

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

Tietosuojailmoitus: yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (Tietosuoja-asetuksen artikla 13 ja 14) ja seloste käsittelytoimista (artikla 30)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hovisepät Oy
Osoite: Alatori
Postinumero ja toimipaikka: 65100 Vaasa

Puhelin: 0103220442

Sähköposti: info@hovisepat.fi

2. Yhteyshenkilö

Hovisepät Oy
verkkokauppa@hovisepat.fi

3. Tietosuojavastaava

Hovisepät Oy ei ole määrittänyt tietosuojavastaavaa

4. Rekisterin nimi

Hovisepät Oy Asiakasrekisteri

5. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat:

 • Hovisepat.fi verkkokaupan asiakkaat.
 • Hovisepät Oy laskutusasiakkaat.
 • Potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, sekä suostumuksensa asiakassuhteen kehittämistarkoituksiin omatoimisesti.

6. Rekisterin käsittely

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin

7.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja ylläpitää välttämättömät tiedot, jotta tilaukset ja muu mahdollinen yhteydenpito sujuu asiakkaan ja Hovisepät välillä sujuu jouhevasti.

8. Rekisterin henkilötietosisältö

 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan osoite
 • Asiakkaan puhelinnumero
 • Asiakkaan sähköpostiosoite
 • Hovisepat.fi verkkosivuilla vierailleiden IP-osoitteet

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavilla tavoilla:

 • Verkkosivuston hovisepat.fi tilauslomakkeet
 • Palaute- ja tarjouspyyntölomake
 • Sähköposti
 • Puhelin ja tekstiviestit
 • Käsin kirjatut palaverimuistiot
 • Google Analytics

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröityjen tietoja voidaan luovuttaa asiakasyrityksen kanssa tehdyssä
tietojenkäsittelysopimuksessa määritellyille alihankkijoille Hovisepät Oy:n palveluiden ja tuotteiden myynti-, ylläpito- ja mahdollistamistarkoituksissa.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU
tietosuoja-asetusten mukaan.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä
puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen
käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

13. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumuksen

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitellään häntä koskevia
henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan
periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai
kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16).

Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu
(artikla 17):

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
 • muutoin käsiteltiin
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot,
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan:

Hovisepät Oy
verkkokauppa@hovisepat.fi

14. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

15. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Hovisepät Oy:n toimipisteeseen.